W dniu 7 maja 2020 roku odbyło się zebranie Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej, poświęcone w szczególności przeanalizowaniu możliwości wznowienia i dokończenia
zawieszonych rozgrywek seniorskich IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek
młodzieżowych prowadzonych przez WZPN-y, które zostały zawieszone z uwagi na
wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii.

I. Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, mając na względzie zachowanie
zasad sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego pozostawali, od
momentu zawieszenia rozgrywek, w oczekiwaniu na możliwość wznowienia i
zakończenia rywalizacji sportowej w sezonie 2019/2020.

II. Oczekiwana przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej możliwość kontynuowania
rywalizacji sportowej w piłce nożnej w prowadzonych przez te podmioty
rozgrywkach piłkarskich musiała jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami prawa państwowego w tym zakresie. Z tego powodu w trakcie obrad
przenalizowano formalnoprawną możliwość prowadzenia rywalizacji sportowej na
szczeblach WZPN-ów. Stwierdzono, iż organy prowadzące rozgrywki są
zobowiązane do bezwzględnego stosowania i respektowania postanowień
polskiego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ww. akt prawny wprowadza
obowiązujące do odwołania: zakaz zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju, a także czasowe ograniczenie prowadzenia działalności
związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz związanej ze sportem, rozgrywkowej
i rekreacyjnej. Wprowadzone od 4 maja br. zniesienie niektórych ograniczeń
dotyczące m.in.:

a. stworzenia możliwości uprawiania sportu piłki nożnej na stadionach
sportowych i boiskach z zachowaniem zasady, że na tych obiektach może
przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener
korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi, czy
b. stworzenia możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego przez
ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie
piłka nożna bez udziału publiczności przez osoby korzystające ze
stadionów i boisk;
nie umożliwia jednak organizacji, przygotowania, ani też przeprowadzenia meczu
piłkarskiego w innych, niż najwyższa, klasach rozgrywkowych w sporcie piłka
nożna w Polsce.

III. Stosownie do rządowych planów tzw. „odmrażania życia społecznego” zniesienie
ww. ograniczeń, umożliwiające organizację meczu piłkarskiego w niższych klasach
rozgrywkowych ma nastąpić dopiero w IV (ostatnim) etapie znoszenia ograniczeń
związanych z koronawirusem, w nie określonym na chwilę obecną terminie.
Powyższe czyni niemożliwym zarówno kontynuowanie obecnie rozgrywek
piłkarskich prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN, jak również zaplanowanie
terminu wznowienia tej rywalizacji w niedalekiej przyszłości, dopuszczającego
nawet możliwość jej zakończenia do początku lipca bieżącego roku.

IV. Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności faktyczne i prawne – Prezesi
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wypracowali wspólne stanowisko o
zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych
prowadzonych przez Związki pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych
meczów, jednocześnie ustalając, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach
rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej
rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem
uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/20 nie będzie natomiast
spadków do niższych klas rozgrywkowych.

V. Zarządy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, realizując postanowienie pkt IV
powyżej, podejmą stosowne uchwały w tym zakresie.

Kwestia rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych rozgrywek prowadzonych przez PZPN, będzie przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu PZPN, które zaplanowane jest na 12 maja 2020 roku.


źródło informacji:
PZPN